For over 4 generations, we specialize in growing ornamental, avenue and forest trees!

Algemene voorwaarden Boomkwekerij Rahoens

1. Taal

1.1. Nederlands: De Nederlandstalige versie van deze algemene voorwaarden is de enige authentieke (hierna genoemd “voorwaarden”). Deze voorwaarden kunnen tevens beschikbaar in het Frans en Engels op uitdrukkelijk verzoek van de klant. De klant erkent in elk geval dat vertalingen louter voor hem een toegift vormen. In het geval van tegenstrijdigheden, zal de Nederlandse versie steeds prevaleren.
1.2. English: The Dutch version of these terms and conditions is the only authentic one. These conditions are available in French and English, upon the customer’s explicit request. The customer acknowledges nevertheless that translations merely imply a bonus towards him. In case of inconsistencies the Dutch version shall always prevail.
1.3.
Français: La version en néerlandaise de ces conditions générales est la seule version authentique. Les conditions générales sont disponibles en Français et en Anglais, sur demande explicite du client. Le client reconnaît en tout cas que les traductions sont simplement un bonus pour lui. En cas de divergences, la version néerlandaise prévaudra toujours.

2. Toepassingsgebied voorwaarden

2.1. Alle commerciële relaties tussen de boomkwekerij BVBA “MICHAEL RAHOENS”, met zetel te 9860 Oosterzele, Roosbloemstraat 8b, België, BTW BE-0464.214.581, RPR Gent, afdeling Gent (hierna genoemd “RAHOENS”) en de klant, worden beheerst door (in hiërarchisch dalende volgorde): (i) de schriftelijke overeenkomst tussen RAHOENS en de klant; (ii) de schriftelijke orderbevestiging uitgaande van RAHOENS (iii) de door de klant aanvaarde offerte; (iv) deze voorwaarden (v) het Belgisch recht.
2.2.
RAHOENS heeft als activiteit het kweken en verkopen van onder meer sier-, laan-, bos- en fruitbomen, alsook sierstruiken (hierna “Planten”).
2.3. Door het plaatsen van een order of het sluiten van een overeenkomst, erkent de klant kennis genomen te hebben van deze voorwaarden en deze te aanvaarden. De voorwaarden hebben steeds voorrang op de voorwaarden van de klant, zelfs indien deze bepalen dat zij als enige gelden.
2.4. Het (herhaaldelijk) niet-toepassen door RAHOENS van enig recht, kan slechts worden beschouwd als het dulden van een bepaalde toestand en leidt niet tot rechtsverwerking.
2.5. De eventuele nietigheid van één of meerdere bedingen uit deze voorwaarden of een gedeelte daarvan, doet geen afbreuk aan de geldigheid en toepasselijkheid van de andere clausules en/of de rest van de bepaling in kwestie. In geval van nietigheid van één of meerdere bedingen zullen RAHOENS en de klant onderhandelen om de nietige bepaling te vervangen door een equivalente bepaling die beantwoordt aan de geest van deze voorwaarden. Komen RAHOENS en de klant niet tot een akkoord, dan kan de bevoegde rechter de nietige bepaling matigen tot wat (wettelijk) is toegelaten.

3. Offerte

3.1. Catalogi, brochures, nieuwsbrieven, folders en andere publicitaire aankondigingen, alsook de vermeldingen op de website van RAHOENS (http://www.boomkwekerijrahoens.be) zijn geheel vrijblijvend en slechts te beschouwen als een uitnodiging tot het plaatsen van een order door de klant, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De prijs, beschrijving, eigenschappen en afbeeldingen van de Planten, zoals hierin opgenomen, zijn louter indicatief en niet bindend voor RAHOENS.
3.2.
Een offerte is slechts geldig voor een specifieke bestelling, incl. specificaties en afmetingen, waarop ze betrekking heeft en geldt dus niet automatisch voor volgende gelijkaardige bestellingen. Evenmin blijft een offerte van toepassing wanneer de klant de specificaties en/of afmetingen wijzigt als gevolg van onvoorziene omstandigheden of eender welke andere reden. Een offerte geldt slechts voor de duur die erop wordt vermeld en wordt steeds opgemaakt onder voorbehoud van tussentijdse verkoop en groei van de Planten.

4. Totstandkoming overeenkomst

4.1. Een overeenkomst komt pas tot stand na schriftelijke of elektronische bevestiging van de bestelling door een persoon bevoegd om RAHOENS te verbinden, dan wel door begin van uitvoering van de bestelling door RAHOENS.
4.2.
Eventuele wijzigingen of aanvullingen na de totstandkoming van de overeenkomst zijn slechts geldig na schriftelijk akkoord van beide partijen (o.a. m.b.t. de specificaties en afmetingen, de betalingsvoorwaarden, leveringstermijnen) en kunnen het voorwerp uitmaken van prijsstijgingen.
4.3.
RAHOENS behoudt zich steeds het recht voor om aan de klant bijkomende informatie op te vragen aangaande onder meer diens vennootschap, activiteiten of kredietwaardigheid, en bij gebreke hieraan de uitvoering van de bestelling te weigeren of op te schorten.
4.4. In het geval RAHOENS zich voorafgaandelijk aan of tijdens de uitvoering van de bestelling, omwille van objectieve redenen, niet (langer) in staat ziet om uitvoering te geven aan de bestelling (bijvoorbeeld door een tekort aan Planten volgens de specificaties en afmetingen van de klant), zal RAHOENS hiervan de klant zo snel mogelijk, maar in elke geval binnen een redelijke termijn op de hoogte brengen. In zulk geval zal RAHOENS aan de klant een alternatief voorstel overmaken, dewelke pas als aanvaard beschouwd wordt door de klant wanneer deze zijn schriftelijke goedkeuring overmaakt aan RAHOENS. Wanneer de klant nalaat om binnen de 7 werkdagen zijn schriftelijke goedkeuring te verstrekken, dient hieruit zijn niet-goedkeuring te worden afgeleid. Ingeval van niet-goedkeuring door de klant, zullen reeds betaalde gelden, die betrekking hebben op nog te leveren Planten in dat geval binnen een redelijke termijn, volgend op de niet-goedkeuring (expliciet dan wel impliciet), worden terugbetaald aan de klant. In geen geval kan in zulke situatie een schadevergoeding worden geëist van RAHOENS.

5. Annulering

5.1. De klant kan de overeenkomst slechts geldig annuleren (geheel of gedeeltelijk), indien RAHOENS hiervan uiterlijk op 15 maart – volgende op de totstandkoming van de overeenkomst – door de  klant  van in  kennis wordt gesteld op schriftelijke of elektronische wijze.
5.2.
RAHOENS behoudt zich het recht voor om bij annulatie van de bestelling door de klant, zelfs gedeeltelijk, aan de klant een schadevergoeding aan te rekenen van 30% van de prijs (excl. BTW) van de geannuleerde bestelling met een minimum van vijfhonderd euro (€ 500,00), onverminderd het recht van RAHOENS op vergoeding van hogere bewezen schade.
5.3. RAHOENS heeft tevens het recht om de opdracht te annuleren, in het geval deze is gebaseerd op foutieve informatie van de klant of wanneer RAHOENS vermoedt dat de klant beroep doet op RAHOENS omwille van redenen die niet als objectief redelijk en aanvaardbaar kunnen worden beschouwd.

6. Prijs

6.1. De in de offerte opgenomen prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn exclusief BTW, andere taksen, leverings-, vervoers-, verplaatsing-, verpakkings-, verzekerings- en administratiekosten, alsook de kosten verbonden aan het verwerven van een certificaat van herkomst van de zaden, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

7. Voorschot:

7.1. RAHOENS behoudt zich steeds het recht voor aan de klant (i) 40 % van het totale bedrag als voorschot of (ii) aan de klant integrale betaling of (iii) een bankgarantie te vragen alvorens tot uitvoering van de bestelling over te gaan.
7.2.
De niet-tijdige betaling van het voorschot, dan wel van de volledige prijs, indien zo overeengekomen, of het gebrek aan een bankgarantie leidt in ieder geval tot de opschorting van de leveringsstermijn. Ingeval de klant ook na aanmaning weigert over te gaan tot betaling of tot het vestigen van een bankgarantie, behoudt RAHOENS zich het recht voor de gehele aankoop of een gedeelte ervan te annuleren, in welk geval de forfaitaire schadevergoeding van artikel 5.2 verschuldigd is.

8. Termijnen

8.1. Tenzij wanneer uitdrukkelijk anders overeengekomen, is het te verwachten tijdstip van levering steeds bij benadering en niet bindend.
8.2.
Het overschrijden van de voorziene termijn kan aldus geen aanleiding geven tot boete, schadevergoeding,  indeplaatsstelling of beëindiging van de overeenkomst ten laste van RAHOENS. Tevens leidt een vertraging in de uitvoering door RAHOENS evenmin tot annulatie van de bestelling. Een gebrekkige, laattijdige of onvolledige uitvoering kan noch de niet-betaling, noch een laattijdige betaling van de verschuldigde bedragen wettigen.
8.3.
De voorziene leveringstermijnen vervallen automatisch, in geval:

  • RAHOENS niet tijdig beschikt over alle noodzakelijke gegevens, specificaties en instructies van de klant;
  • Van toepassing van artikel 7.2;
  • Van wijzigingen in de bestelling;
  • Van overmacht en/of hardship, zoals omschreven in artikel 17.

9. Levering

9.1. Tenzij wanneer partijen bij de totstandkoming van de overeenkomst reeds een bepaalde leveringstermijn zijn overeengekomen, zullen alle leveringen plaatsvinden op afroep. Bijgevolg dient de klant wanneer hij wenst dat de levering van de Planten of een deel daarvan plaatsvindt, RAHOENS hiervan schriftelijk in kennis te stellen en dit minstens 2 weken voorafgaandelijk aan het gewenste tijdstip levering. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, verbindt de klant er zich toe om alle door hem bestelde Planten uiterlijk af te nemen voor 1 april van elk jaar (i.e. voor de afloop van het lopende rooiseizoen, dewelke min of meer loopt van 1 september tot en met 15 mei). Bijgevolg is de klant ertoe gehouden om op uiterlijk op 15 maart van elk jaar RAHOENS te verzoeken over te gaan tot levering van (het resterende deel van) de Planten. Wanneer de klant nalaat om RAHOENS (tijdig) in kennis te stellen en aldus de afgesproken hoeveelheid Planten niet afneemt, is RAHOENS gerechtigd om deze aan een derde te verkopen op grond waarvan zij het verschil in min tussen de initiële prijs aan de klant en de prijs, dewelke zij nu ontvangt van voormelde derde, in rekening te brengen aan de klant. Bovendien geniet RAHOENS steeds van de mogelijkheid, wanneer zij de Planten niet binnen een redelijke termijn kan verkopen aan een derde, om deze volledig in rekening te brengen aan de klant, onverminderd het recht van RAHOENS op vergoeding van hogere bewezen schade.
9.2.
Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, worden de Planten Free Carrier (FCA – Incoterms 2010) geleverd, zodoende de kosten voor de levering steeds gedragen worden door de klant en het risico voor beschadigingen, vernielingen en verdwijningen met betrekking tot de Planten overgaat op de klant van zodra de Planten op het transportmiddel worden geladen door RAHOENS of een door haar aangestelde derde.
9.3.
Eventuele bijkomende kosten van inontvangstname van de Planten zijn steeds ten laste van de klant.
9.4. De klant dient aan de levering mee te werken en de Planten op het adres van de maatschappelijke zetel van RAHOENS op het afgesproken tijdstip in ontvangst te nemen. Echter, indien de klant hierom schriftelijk verzoekt, zorgt RAHOENS, op kosten van de klant, voor het transport van de Planten naar het door de klant opgegeven adres. De manier waarop het transport plaatsvindt en de eigenlijke transportmiddelen worden door RAHOENS naar redelijkheid bepaald.
9.5.
Indien de klant de levering weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor het transport van de Planten, is RAHOENS gerechtigd voor rekening en risico van de klant ter zake alle maatregelen (zoals opslag onder derden) te nemen. Alle kosten voor opslag bij niet-tijdige afname, waaronder in ieder geval wordt begrepen zonder evenwel beperkt te zijn tot transport- en opslagkosten, komen voor rekening van de klant.
9.6. Bij levering van de Planten overhandigt RAHOENS aan de klant resp. stelt ter beschikking van deze laatste, de leveringsbon alsook, wanneer de klant hierom uitdrukkelijk heeft verzocht bij het plaatsen van zijn bestelling, een certificaat betreffende de herkomst van de zaden van de geleverde Planten. Het is de verplichting van de klant om te verzekeren, wanneer deze zelf instaat voor het transport, dat een kopie van deze documenten steeds aanwezig is in het transportmiddel waarin de Planten worden vervoerd.
9.7. In elk geval is de klant als enige verantwoordelijk voor het lossen van de Planten zodat deze zelf moet voorzien dat de nodige hef- en hijsmiddelen beschikbaar zijn. De klant kan zich dan ook niet richten tot RAHOENS voor enige schade die voortkomt uit het lossen van de Planten.

10. Zichtbare gebreken & non-conformiteit

10.1. De garantie verstrekt door RAHOENS beperkt zich tot het leveren van Planten – dewelke, wanneer het gaat om Planten die RAHOENS zelf gekweekt heeft, 2 keer per jaar door het FAVV gekeurd worden – die in overeenstemming zijn met de specificaties en afmetingen zoals schriftelijk overeengekomen, met dien verstande dat Planten een natuurproduct zijn, dewelke steeds natuurlijke gebreken kunnen vertonen, zonder dat er evenwel afbreuk wordt gedaan aan de met de klant gemaakte schriftelijke afspraken. Onverminderd het voorgaande, erkent de klant dat wanneer de door hem bestelde Planten niet door RAHOENS zelf gekweekt worden, RAHOENS niet tot meer kan gehouden zijn dan de waarborg die de kweker zelf biedt aan haar klanten.
10.2.
Van zodra de levering heeft plaats gevonden, dient de klant een eerste verificatie uit te voeren. Deze onmiddellijke verificatieplicht heeft onder meer betrekking op: hoeveelheid en afmetingen, conformiteit van de levering, zichtbare gebreken, juiste locatie(s).
10.3. De klant dient direct verifieerbare afwijkingen, op straffe van verval, binnen de 72 uur na de levering en in elk geval voor het planten, de verwerking of de wederverkoop van de Planten schriftelijk aan RAHOENS over te maken. De bewijslast dat deze zichtbare gebreken zijn toe te schrijven aan RAHOENS en aldus niet het gevolg zijn van het transport en/of het lossen van de Planten rust uitsluitend op de klant.
10.4. 
Indien geen klachten worden meegedeeld binnen deze termijn, wordt de klant geacht de levering te hebben goedgekeurd en aanvaard en kan de klant aldus geen aanspraak meer maken op vrijwaring door RAHOENS.
10.5. 
In elk geval vervalt elke aanspraak op vrijwaring van zodra de Planten geplant zijn, alsook bij verwerking en verandering door de klant of door derden.
10.6. 
De waarborgen die RAHOENS aanbiedt aan de klant n.a.v. een geldige klacht met betrekking tot voormelde zichtbare gebreken en/of non-conformiteit blijven beperkt tot het doorvoeren van een creditering aan de klant.
10.7. Onverminderd het voorgaande, is de klant in elk geval gehouden tot vergoeding van de kosten gemaakt naar aanleiding van onterechte klachten.

11. Betaling

11.1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn de facturen van RAHOENS integraal betaalbaar via overschrijving binnen de 30 kalenderdagen volgende op factuurdatum en zonder korting op factuurdatum.
11.2. Facturen kunnen enkel geldig schriftelijk worden geprotesteerd bij aangetekende brief binnen de 7 dagen volgend op de factuurdatum   en met vermelding van factuurdatum, factuurnummer en een gedetailleerde motivering. Dergelijk protest ontheft de klant in geen geval van zijn betalingsverplichtingen.
11.3. 
De onvoorwaardelijke betaling van een deel van het factuurbedrag, geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van de factuur.
11.4. Deelbetalingen worden steeds aanvaard onder alle voorbehoud en zonder enige nadelige erkentenis, en eerst toegerekend op de inningskosten, vervolgens op het schadebeding, de vervallen rente en ten slotte op de hoofdsom, waarbij bij voorrang wordt toegerekend op de oudste openstaande hoofdsom.

12. Gevolgen van niet- of niet-tijdige betaling

12.1. Voor elke factuur die geheel of gedeeltelijk niet betaald is op de vervaldag wordt van rechtswege, zonder voorafgaande ingebrekestelling, een nalatigheidsinterest aangerekend van 1% per achterstallige maand, waarbij elke begonnen maand als volledig verlopen wordt beschouwd en bovendien wordt het verschuldigde bedrag verhoogd met alle inningskosten van RAHOENS verbonden aan de invordering van de schuld alsook met 15 % van het factuurbedrag, met een minimum van 500 EUR (excl. BTW), ten titel van forfaitaire schadevergoeding, onverminderd het recht van RAHOENS om een hogere schadevergoeding te eisen.
12.2. Indien een klant in gebreke blijft om één of meerdere uitstaande vorderingen aan RAHOENS te voldoen, behoudt RAHOENS zich het recht voor om elke verdere levering onmiddellijk stop te zetten en om zonder enige ingebrekestelling andere bestellingen als geannuleerd te beschouwen in welk geval de forfaitaire schadevergoeding zoals voorzien in artikel 5.2 is verschuldigd.
12.3. 
Bovendien brengt dit de onmiddellijke opeisbaarheid mee van alle andere facturen, zelfs deze die nog niet vervallen zijn en vervallen alle toegestane betalingsvoorwaarden. Hetzelfde geldt ingeval van dreigend faillissement, gerechtelijke of minnelijke ontbinding, staking van betaling, alsook bij elk ander feit wijzend op de insolvabiliteit van de klant.

13. Elektronische facturatie

13.1. Door het plaatsen van een bestelling, verklaart de klant zich uitdrukkelijk akkoord met het gebruik van elektronische facturatie door RAHOENS, behoudens schriftelijke afwijking tussen partijen.

14. Aansprakelijkheid

14.1. De aansprakelijkheid van RAHOENS zal nooit verder reiken dan de factuurwaarde van de bestelling. In geval van deelleveringen, wordt de aansprakelijkheid steeds beperkt tot hoogstens de prijs van de eerste deellevering. De aansprakelijkheid van RAHOENS is in ieder geval beperkt tot de aansprakelijkheid die dwingend door de wet is opgelegd.
14.2. 
Tevens is RAHOENS in geen enkel geval gehouden tot het vergoeden van onrechtstreekse of gevolgschade (zoals, maar niet beperkt tot, inkomstenderving of schade aan derden, of enige vervolgschade door deze Planten veroorzaakt).
14.3. Het bestemmen van de Planten door de klant of een door hem aangeduide derde, inclusief het planten van de Planten, gebeurt onder de volledige verantwoordelijkheid en op risico van de klant.  RAHOENS kan in dit geval   op geen enkele wijze worden aangesproken voor het niet succesvol aanslaan van de door hem geleverde Planten, noch voor de hergroei of bloei van deze Planten en evenmin voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit deze bestemming.
14.4. De klant kan evenmin aanspraak maken op vrijwaring door RAHOENS voor:

  • Schade veroorzaakt door foutieve, onvolledige of laattijdige gegevens en instructies afkomstig van de klant;
  • Schade ontstaan door de verkeerde opslag van de Planten door de klant vóóraleer ze geplant werden, zoals, maar niet beperkt tot, stockage in vochtige of te koude omstandigheden;
  • Schade ontstaan ten gevolge van het niet- opvolgen van het door RAHOENS verleende advies, dewelke zij steeds op vrijblijvende basis verstrekt;
  • Schade of gebreken rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt door een daad van de klant of van een derde, ongeacht of deze worden veroorzaakt door het niet- naleven van deze voorwaarden, een fout of nalatigheid;
  • Schade die zich niet zou hebben voorgedaan indien de klant voldoende diligent zou hebben gehandeld om de schade te beperken;
  • Schade ontstaan door beweerde laattijdige levering door RAHOENS, inbegrepen bijkomende kosten die hieruit voor de klant zouden voortvloeien;
  • Schade veroorzaakt door overmacht of hardship, overeenkomstig de bepalingen van artikel 17.

14.5. De aansprakelijkheid van RAHOENS kan enkel weerhouden worden door de rechtstreekse klant van RAHOENS, niet door derden.

15. Eigendomsvoorbehoud

15.1. De Planten geleverd door RAHOENS blijven eigendom van RAHOENS tot volledige betaling van het verschuldigde bedrag (hoofdsom, interesten en kosten) door de klant, zelfs na incorporatie.
15.2. 
Het is de klant verboden de geleverde Planten te verkopen, te verpanden aan een derde of er op enige wijze over te beschikken, zolang de prijs niet volledig is betaald.
15.3. In geval de klant de aan RAHOENS toebehorende Planten herverkoopt, draagt hij alle schuldvorderingen die voortkomen uit deze herverkoop over aan RAHOENS. De klant verbindt zich ertoe om RAHOENS onmiddellijk via aangetekend schrijven te verwittigen van elk beslag dat door een derde op de geleverde Planten, die nog niet volledig zijn betaald, zou zijn gelegd.

16. Beëindiging overeenkomst

16.1. RAHOENS bezit te allen tijde het recht om de overeenkomst van rechtswege en mits ingebrekestelling (voor zover deze nog een nuttig gevolg kan hebben) te beëindigen ingeval van: (i) een ernstige tekortkoming van de klant of (ii) uitzonderlijke omstandigheden die de verdere samenwerking tussen RAHOENS en de klant onmogelijk maken (zoals onder meer het vertrouwen in de kredietwaardigheid van de klant wordt geschokt door daden van gerechtelijke uitvoering dan wel fraude).
16.2. In geval van dergelijke beëindiging, per aangetekende brief betekend door RAHOENS, zal de overeenkomst ten aanzien van de klant   onmiddellijk en van rechtswege beëindigd worden, zonder termijn noch vergoeding, onverminderd het recht van RAHOENS op schadevergoeding en intresten. De aangetekende zending wordt geacht te zijn ontvangen drie dagen volgende op de verzending ervan.

17. Overmacht/hardship

17.1. RAHOENS is niet aansprakelijk voor een tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen die veroorzaakt is door overmacht of hardship. Worden conventioneel beschouwd als gevallen van overmacht of hardship: alle omstandigheden die op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijze onvoorzienbaar waren en onvermijdbaar zijn, en die in hoofde van RAHOENS de onmogelijkheid creëren om de overeenkomst uit te voeren of die de uitvoering van de overeenkomst financieel of anderszins zwaarder of moeilijker zouden maken dan normaal voorzien is (zoals, doch niet beperkt tot oorlog, natuuromstandigheden, groeischade  of bederf van de Planten door onvoorziene en/of andere weerschade, brand, inbeslagname, vertragingen bij of faillissement van derde partijen waarop RAHOENS beroep doet, (bomen- en planten)ziekten, personeelstekort, staking, bedrijfsorganisatorische omstandigheden).
17.2. 
Voormelde situaties geven RAHOENS het recht de herziening en/of schorsing te vragen van de overeenkomst door een eenvoudige schriftelijke betekening aan de klant, zonder dat zij enige schadevergoeding verschuldigd is of kan zijn. Indien de situatie van overmacht en/of hardship langer dan 2 maanden aanhoudt, hebben partijen het recht de overeenkomst te beëindigen.

18. Netting

18.1. Overeenkomstig de bepalingen van de Wet op de Financiële Zekerheden van 15 december 2004 compenseren en verrekenen RAHOENS en de klant automatisch en van rechtswege alle actueel bestaande en toekomstige schulden opzichtens elkaar.
18.2. Dit betekent dat in de permanente relatie tussen RAHOENS en de klant steeds maar de grootste schuldvordering per saldo na de voormelde automatische verrekening overblijft. Deze schuldvergelijking zal in elk geval tegenstelbaar zijn aan de curator en de overige samenlopende schuldeisers, die zich dus niet zullen kunnen verzetten tegen de door partijen doorgevoerde schuldvergelijking.

19. Bevoegde rechtbank en toepasselijk recht

19.1. Alle geschillen worden beslecht door de rechtbanken van het arrondissement waar RAHOENS haar maatschappelijke zetel heeft, tenzij RAHOENS hiervan uitdrukkelijk afwijkt.
19.2. 
Het Belgisch recht is van toepassing.